کلیدواژه‌ها = ثروت
تحلیل عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای شهری با توجه به سطوح ثروت غیرمنقول در ایران

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 87-112

10.22034/ecoj.2022.51412.3050

شهریار زروکی؛ مستانه یدالهی اطاقسرا؛ سارا مقصودی


بررسی تطبیقی سیستم اقتصادی پونزی و غیرپونزی با رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان

دوره 6، شماره 3، آذر 1398، صفحه 73-102

نرگس جاویدی عبداله زاده اول؛ احمد اسدزاده؛ صداقت شهمراد