دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 31، اسفند 1400، صفحه 1-280 
دورنمای اقتصادی کشورهای منا تا افق 2105: کاربرد مدل RICE

صفحه 35-76

10.22034/ecoj.2021.43037.2780

مرضیه حق شناس؛ رزیتا مؤیدفر؛ شکوفه فرهمند؛ علیمراد شریفی


آثار غیرخطی مخارج عمومی دولت بر رفاه اجتماعی (رهیافت NARDL)

صفحه 161-200

10.22034/ecoj.2022.47764.2928

نرگس احمدوند؛ محمد علیزاده؛ محمد حسن فطرس؛ محبوبه دلفان