نویسنده = احمد اسدزاده
بررسی تطبیقی سیستم اقتصادی پونزی و غیرپونزی با رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان

دوره 6، شماره 3، آذر 1398، صفحه 73-102

نرگس جاویدی عبداله زاده اول؛ احمد اسدزاده؛ صداقت شهمراد


بررسی تأثیر فعالیت‌های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در ایران

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 149-172

احمد اسدزاده؛ یاسمن فومن