کلیدواژه‌ها = معادلات همزمان
بررسی اثرات مالیات سبز بر میزان انتشارآلاینده‌ها و شاخص توسعه انسانی در ایران: الگوی معادلات همزمان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 193-222

10.22034/ecoj.2023.49276.2982

اسماعیل شعبانی؛ محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ وحید تقی نژاد عمران


بررسی ارتباط بین قیمت زمین و قیمت مسکن در ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 89-114

پرویز محمدزاده؛ حسین پناهی؛ سیدعلی آل‌عمران