کلیدواژه‌ها = نظریه بازی
تخصیص درآمد و هزینه در بودجه‌ریزی عملیاتی دانشگاه‌ها

دوره 7، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 77-102

10.22034/ecoj.2020.11154

مسعود طالبیان؛ ابوالفضل شفائی


بررسی نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با استفاده از نظریه بازی‌‌‌‌ها

دوره 3، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-20

شکوفه سادات اشرف زاده؛ سید محمدجواد رزمی؛ محمدرضا لطفعلی‌‌‌‌پور؛ مهدی فیضی