کلیدواژه‌ها = قیمت نفت
بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 89-106

علی حسین صمدی؛ سجاد بهپور