کلیدواژه‌ها = رگرسیون کوانتایل
تأثیر نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران: رویکرد کوانتایل

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 97-132

10.22034/ecoj.2023.52126.3072

محمد رضا منجذب؛ مسعود متانی؛ سید فرهاد موحدی


اثرات نامتقارن تورم بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

دوره 4، شماره 3، آبان 1396، صفحه 169-194

زینب برادران خانیان؛ حسین اصغرپور؛ حسین پناهی؛ سید علیرضا کازرونی