نویسنده = صمد حکمتی فرید
تاثیر نامتقارن نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت و گاز ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 33-64

10.22034/ecoj.2024.57063.3211

سیده سمانه صمدنشان؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ صمد حکمتی فرید


بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 23-48

کیومرث شهبازی؛ صمد حکمتی فرید؛ هادی رضایی


تأثیر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی (HPI)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 61-80

صمد حکمتی فرید؛ خلیل جهانگیری؛ امید مرادخانی


کاربرد الگوی سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 45-62

محمدعلی متفکرآزاد؛ پرویز محمدزاده؛ سید کمال صادقی؛ صمد حکمتی فرید