نویسنده = صمد حکمتی فرید
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 23-48

کیومرث شهبازی؛ صمد حکمتی فرید؛ هادی رضایی


2. تأثیر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی (HPI)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-80

صمد حکمتی فرید؛ خلیل جهانگیری؛ امید مرادخانی


3. کاربرد الگوی سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-62

محمدعلی متفکرآزاد؛ پرویز محمدزاده؛ سید کمال صادقی؛ صمد حکمتی فرید