نویسنده = حسن حیدری
سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران (خودرگرسیونی برداری ساختاری)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 215-244

10.22034/ecoj.2023.56185.3182

حسن حیدری؛ ساناز شهبازی؛ وحید نیک پی پسیان