کلیدواژه‌ها = GMM
اثر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 245-264

10.22034/ecoj.2022.46269.2887

فریده حافظیان؛ غلامرضا زمانیان؛ جواد شهرکی


تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در استان‌های ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 97-128

زانا مظفری؛ محمدعلی متفکرآزاد


تأثیر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی (HPI)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 61-80

صمد حکمتی فرید؛ خلیل جهانگیری؛ امید مرادخانی