کلیدواژه‌ها = اقتصاد رفتاری
سوگیری‌ها و تمایل به وام دانشجویی: رویکرد اقتصاد رفتاری

دوره 11، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 1-34

10.22034/ecoj.2024.59705.3267

حشمت اله عسگری؛ محدثه پورعلی مردان


تحلیل عاملی سوگیری‌های سلامت: رویکرد اقتصاد رفتاری

دوره 10، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 119-144

10.22034/ecoj.2023.56518.3195

حشمت اله عسگری؛ محدثه پورعلی مردان


ارزیابی تاثیر انتخاب شغل بر فرار مالیاتی- رویکرد اقتصاد رفتاری با روش عامل مبنا در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 271-294

10.22034/ecoj.2022.46346.2891

وحیده احمدی؛ روح اله شهنازی؛ کریم اسلاملوییان؛ احمد صدرایی جواهری


تأثیر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی کار

دوره 8، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 165-184

10.22034/ecoj.2021.43940.2808

سمیرا حبیبی؛ نرگس حاجی ملا درویش؛ حسین راغفر