موضوعات = انرژی و محیط زیست
مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC): مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 87-118

حامد صاحب‌هنر؛ محمدرضا لطفعلی‌پور؛ محمود هوشمند؛ مهدی فیضی