دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1394 

مقاله پژوهشی

آزمون پایداری نامیزانی نرخ ارز حقیقی در ایران

صفحه 1-22

امیرمنصور طهرانچیان؛ روزبه بالونژاد نوری


تجزیه عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی در زیربخش­های صنعتی ایران: مقایسه روش­های لاسپیرز و دیویژیا

صفحه 49-70

محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین پناهی؛ شهریار شهبازی هومونلو؛ خدیجه صالحی ابر