موضوعات = نوآوری و تغییرات فناوری
بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 127-142

حسین پناهی؛ سارا معصوم زاده؛ سمیه رزاقی