دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1394 

مقاله پژوهشی

الگوسازی سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک رفاه

صفحه 1-24

قهرمان عبدلی؛ علیرضا فرد حریری