دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1394 

مقاله پژوهشی

تأثیر آستانه‌ای بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی ایران: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

صفحه 1-24

محمد علیزاده؛ ابوالقاسم گل‌خندان؛ صاحبه محمدیان منصور


مقاله پژوهشی

تأثیر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی (HPI)

صفحه 61-80

صمد حکمتی فرید؛ خلیل جهانگیری؛ امید مرادخانی