کلیدواژه‌ها = مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
شکاف جنسیتی دستمزد و پویایی‌های آن در بازار کار ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 85-112

10.22034/ecoj.2021.46861.2912

حیدر زبیدی؛ کریم امامی؛ تیمور محمدی؛ فرهاد غفاری


هدف‌گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 29-58

ندا بیات؛ جاوید بهرامی؛ تیمور محمدی