دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 40، خرداد 1403، صفحه 1-300 
اثر مدیریت سیاسی و ثبات اقتصادی بر سفته بازی در اقتصاد ایران

صفحه 175-206

10.22034/ecoj.2024.60058.3274

محمد مصطفی زاده؛ پرویز داودی پرویز داودی؛ حسین صمصامی؛ علی اکبر عرب مازار علی اکبر عرب مازار