دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، آبان 1396، صفحه 1-214 
اثرات نامتقارن تورم بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

صفحه 169-194

زینب برادران خانیان؛ حسین اصغرپور؛ حسین پناهی؛ سید علیرضا کازرونی


اثر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در ایران

صفحه 195-214

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ سلیمان فیضی؛ اکرم موسوی