دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 37، شهریور 1402، صفحه 1-300 

مقاله پژوهشی

تأثیر زیان بین نسلی کسری تراز عملیاتی بودجه جاری بر رشد اقتصادی ایران

صفحه 1-30

10.22034/ecoj.2023.54958.3150

محدثه مقدسی؛ علیرضا پورفرج؛ احمد جعفری صمیمی؛ محمدعلی فلاحی


بررسی رابطه علّی بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی: رهیافت علیت گرنجری غیرخطی مارکوف سویچینگ

صفحه 31-64

10.22034/ecoj.2023.55361.3173

سمیه السادات سجادی؛ علی اکبر خسروی نژاد؛ هوشنگ مومنی وصالیان؛ قدرت اله امام وردی