دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، آبان 1395 
بررسی تأثیر پس‌انداز بر سرمایه‌گذاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه‌یافته

صفحه 45-68

بهزاد سلمانی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ سمیه رزاقی؛ صابر خداوردیزاده


بررسی همگرایی بازدهی بازار دارایی‌ها در ایران

صفحه 115-132

محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغرپور؛ سارا معصوم‌زاده