موضوعات = توزیع درآمد
بررسی الگوهای درآمد و مخارج چرخه عمر خانوارها در ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 265-298

10.22034/ecoj.2022.52100.3069

اوین خضری؛ میرحسین موسوی؛ حسین راغفر؛ کبری سنگری مهذب


اثر ترکیب مخارج دولت بر رژیم‌های نابرابری توزیع درآمد در ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 243-266

10.22034/ecoj.2021.45362.2855

اسماعیل رمضانپور؛ هانیه صداقت کالمرزی


بررسی اثر عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در مناطق شهری استان-های ایران: رویکرد پانل کوانتایل

دوره 8، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 207-238

10.22034/ecoj.2021.42581.2758

سعید جمال شرق؛ علی اکبر خسروی نژاد؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ محمد رضا میرزائی نژاد


بررسی رابطه غیرخطی نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1397، صفحه 21-42

سکینه اشرفی؛ داود بهبودی؛ فرهاد دژپسند


تجزیه و تحلیل مخارج غذایی خانوارهای ایرانی با الگوی سن–دوره-هم‌گروه و رگرسیون تلفیقی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 113-132

اسماعیل پیش بهار؛ محسن صالحی کمرودی؛ محمد قهرمانزاده