دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 20، خرداد 1398 
بررسی نقش شوک‌های ساختاری بر نوسانات قیمت نفت خام

صفحه 241-264

سارا عظیمی؛ عبدالساده نیسی؛ تیمور محمدی