دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12، اردیبهشت 1396 

مقاله پژوهشی

بررسی نقش سیاست هدف‌گذاری تورم در اثرگذاری شوک‌های نفتی بر تجارت خارجی ایران

صفحه 1-28

مهدی بهراد امین؛ غلامرضا زمانیان؛ مرضیه اسفندیاری


آزمون وجود انحصار طبیعی در صنعت توزیع برق ایران: یک تجزیه و تحلیل پانلی با ضرایب تصادفی

صفحه 119-148

سید محمد میرهاشمی دهنوی؛ احمد صدرایی جواهری؛ حسین مرزبان؛ سید مرتضی میردهقان


تحلیل فضایی عوامل موثر بر صادرات صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

صفحه 197-217

اکرم اکبری؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ پرویز محمد زاده؛ ستاره رضایی