دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، اسفند 1396 
بررسی تطبیقی کارایی سیاست پولی بهینه در ایران

صفحه 27-60

صدیقه قلی‌زاده کناری؛ علیرضا پورفرج؛ احمد جعفری صمیمی


ارائه مدلی برای تنظیم قیمتی شرکت مخابرات ایران

صفحه 91-118

محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ تقی زمزم


اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی

صفحه 175-198

محب اله مطهری؛ محمدرضا لطفعلی‌پور؛ محمدطاهر احمدی شادمهری


چکیده انگلیسی مقالات

چکیده انگلیسی مقالات

صفحه 1-16