دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 23، بهمن 1398 
رویکرد خرد و کلان به خروج بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران

صفحه 53-84

محمد علی فیض پور؛ ابوطالب کاظمی؛ سیدنظام الدین مکیان؛ مهدی حاج امینی نجف آبادی


آزمون خنثایی بلندمدت پول در بازار سرمایه ایران

صفحه 137-162

محمدرضا منجذب؛ میثم رافعی؛ مریم احمدی